Title"งานการเงิน"
Count
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าลงทะเบียน
35
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
40
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
73
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ
58
แบบรายงานการเดินทางไปราชการกรณีจัดโครงการนอกสถานที่
43
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
66
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
44
ใบสำคัญรับเงินค่าน้ำมัน
53
ตัวอย่างชุดเบิกค่าเดินทางไปราชการ
61
บก.111 ชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
56
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีให้งานการเงินโอน
85
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีรับด้วยตนเอง
85
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ
61
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะ
91
วิธีการคำนวณภาระงานสอน
66
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ2
50
บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
59
แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายโครงการ
54
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง
77
การเบิกค่าอาหารและอาหารว่าง
67
แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
64
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
43
ใบสำคัญรับเงิน
82
บก.111
68
ขออนุมัติงบประมาณค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
35
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
48
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
39
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
49
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
35
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
39
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน นักเรียน นิสิตช่วยปฏิบัติงานราชการ
47
ใบสำคัญรับเงิน
34
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน กลุ่มภาษา
58
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2557
57
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
53
การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน พ.ศ.2552
49
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
38
แบบ บก.111
41
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือเรือน ตำราเรียน พ.ศ.2555
42
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558
33