ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

  • ประเภทเอกสาร :: ข้อบังคับ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2557-06-16
  • ผู้ลงนาม :: นายปัญญา ถนอมรอด
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่