ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553

  • ประเภทเอกสาร :: ระเบียบ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2553-03-15
  • ผู้ลงนาม :: นายอำนวย ปะติเส
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่