ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552

  • ประเภทเอกสาร :: ระเบียบ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2552-11-13
  • ผู้ลงนาม :: นายอำนวย ปะติเส
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่