ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลัเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2552

  • ประเภทเอกสาร :: ประกาศ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2552-03-04
  • ผู้ลงนาม :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สัมปปิโต
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่