หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558

  • ประเภทเอกสาร :: ระเบียบ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2016-11-03
  • ผู้ลงนาม :: ฤทัยรัตน์ มาย
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่