ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553

  • ประเภทเอกสาร :: ข้อบังคับ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2553-05-11
  • ผู้ลงนาม :: นายอำนวย ปะติเส
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่