ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2551

  • ประเภทเอกสาร :: ประกาศ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2551-12-09
  • ผู้ลงนาม :: พลเอกสุพิทย์ วรอุทัย
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่