ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2538

  • ประเภทเอกสาร :: ข้อบังคับ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2538-03-13
  • ผู้ลงนาม :: นายถวิล ไพรสณฑ์
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่