วิธีการคำนวณภาระงานสอน

  • ประเภทเอกสาร :: ตัวอย่างบันทึกขอเบิกจ่าย
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2017-01-05
  • ผู้ลงนาม :: ฤทัยรัตน์ มาย
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่