ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงานและการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560

  • ประเภทเอกสาร :: ประกาศ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2017-01-09
  • ผู้ลงนาม :: ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่