ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560

  • ประเภทเอกสาร :: ประกาศ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2017-02-07
  • ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่