ประกาศมหาวทิยาลัยมหาสารคาม เรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๙

  • ประเภทเอกสาร :: ประกาศ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2016-10-31
  • ผู้ลงนาม :: ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่