การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554

  • ประเภทเอกสาร :: ประกาศ
  • ปีที่ประกาศใช้ :: 2016-11-03
  • ผู้ลงนาม :: ฤทัยรัตน์ มาย
  • สถานะ :: ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่