โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษา และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”


รายละเอียดของโครงการ

ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่อบรม/สัมมนา

โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

"จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เต็มแล้วครับ และสำนักศึกษาทั่วไปขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจโครงการที่ทางสำนักจัดขึ้น หากท่านสนใจโครงการอื่นๆ โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์และข่าวประชามสัมพันธ์ของสำนักฯ||."

จำนวนรับ

80 ที่นั่ง


ปัจจุบันคงเหลือ 26 ที่นั่งครับ

ตรวจสอบรายชื่อ

Name หน่วยงาน
   1 วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   2 อมรเทพ เมืองแสน     คณะนิติศาสตร์
   3 นพดล นิ่มหนู     คณะนิติศาสตร์
   4 นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   5 อินอร เลียวประเสริฐกุล     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   6 สายไหม ไชยศิรินทร์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   7 อำนวย สมตัว     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   8 สมัย วรรณอุดร     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   9 บัญญัติ สาลี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   10 ชัยวัฒน์ เสาทอง     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   11 ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ     คณะวิทยาศาสตร์
   12 ผศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์     คณะวิทยาศาสตร์
   13 สิริภัค สุระพร     คณะวิทยาศาสตร์
   14 ธนา ยีรัมย์     คณะวิทยาศาสตร์
   15 สุจิรา มณีรัตน์     คณะวิทยาศาสตร์
   16 จุฑาพร แสงประจักษ์     คณะวิทยาศาสตร์
   17 อนุสรณ์ แสงประจักษ์     คณะวิทยาศาสตร์
   18 พัฒนพล มีนา     คณะวิทยาศาสตร์
   19 สาน วิไล     คณะวิทยาศาสตร์
   20 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล     คณะวิทยาศาสตร์
   21 อุษา ทองไพโรจน์     คณะวิทยาศาสตร์
   22 ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย     คณะวิทยาศาสตร์
   23 สันติ สิงห์สุ     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   24 ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร     คณะศิลปกรรมศาสตร์
   25 ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม      คณะศึกษาศาสตร์
   26 ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันต์      คณะศึกษาศาสตร์
   27 อนุรักษ์ปภพ มีตน     คณะศึกษาศาสตร์
   28 ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์      คณะศึกษาศาสตร์
   29 วรากร สุจริต     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   30 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง     คณะเทคโนโลยี
   31 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช      คณะเทคโนโลยี
   32 ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น     คณะเทคโนโลยี
   33 เบ็ญจพร กุลนิตย์     คณะเทคโนโลยี
   34 สุพจน์ เทียมเทฆา     ดุริยางคศิลป์
   35 อมรรัตน์ อริยะชัยประดิษฐ์ นิ่มหนู     นิติศาสตร
   36 สุรชาติ สิทธิปกรณ์     พยาบาลศาสตร์
   37 ดร.กฤษกร อ่อนละมุล     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   38 กมลหทัย แวงวาสิต     วิทยาศาสตร์
   39 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ     วิทยาศาสตร์
   40 พรทิพย์ อติชาติ     วิทยาศาสตร์
   41 ปิยะพร แสนสุข     วิทยาศาสตร์
   42 วัชรา กาญจนรัช     วิทยาศาสตร์
   43 ผศ.ดร.พรทิพย์ อติชาติ     วิทยาศาสตร์
   44 สุดารัตน์ ถนนแก้ว     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
   45 วรดา จารุพูนผล     สำนักศึกษาทั่วไป
   46 ธานิศา ศรีสังข์     สำนักศึกษาทั่วไป
   47 พิราวรรณ กิติภพสวัสดิ์     สำนักศึกษาทั่วไป
   48 Emie Prasert      สำนักศึกษาทั่วไป
   49 Eduardo Espenosilla Bayona     สำนักศึกษาทั่วไป
   50 กมลวรรณ โคตรทอง     สำนักศึกษาทั่วไป
   51 ปาลิดถา ลัดสิมมา     สำนักศึกษาทั่วไป
   52 อุณ จันนารี     สำนักศึกษาทั่วไป
   53 ธวัช ชินราศรี     เทคโนโลยี
   54 ปณรัตน์ ผาดี     เทคโนโลยี

ไฟล์โครงการ


โครงการทั้งหมด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-103 ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ Tel 043-754333 ต่อ 2113