โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนรายวิช 0034001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน และรายวิชา 0034002 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต


รายละเอียดของโครงการ

สถานที่อบรม/สัมมนา

ห้องประชุม RN 105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

"จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เต็มแล้วครับ และสำนักศึกษาทั่วไปขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจโครงการที่ทางสำนักจัดขึ้น หากท่านสนใจโครงการอื่นๆ โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์และข่าวประชามสัมพันธ์ของสำนักฯ||."

จำนวนรับ

66 ที่นั่ง


ปัจจุบันคงเหลือ 45 ที่นั่งครับ

ตรวจสอบรายชื่อ

Name หน่วยงาน
   1 นริสา วงศ์พนารักษ์     คณะพยาบาลศาสตร์
   2 สุรดา จันดีกระยอม     คณะพยาบาลศาสตร์
   3 สุรชาติ สิทธิปกรณ์     คณะพยาบาลศาสตร์
   4 สมเสาวนุช จมูศรี     คณะพยาบาลศาสตร์
   5 อรัญญา ทองก้อน     คณะพยาบาลศาสตร์
   6 นงเยาว์ มีเทียน     คณะพยาบาลศาสตร์
   7 นิศาชล สังฆ์สุข     คณะพยาบาลศาสตร์
   8 สิริภัค สุระพร     คณะวิทยาศาสตร์
   9 วัชรา กาญจนรัช     คณะวิทยาศาสตร์
   10 สุจิรา มณีรัตน์     คณะวิทยาศาสตร์
   11 อุษา ทองไพโรจน์     คณะวิทยาศาสตร์
   12 เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   13 ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   14 สุมัทนา กลางคาร     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   15 วรพจน์ พรหมสัตยพรต     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   16 สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   17 ขวัญใจ ศุกรนันทน์     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   18 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว     คณะสาธารณสุขศาสตร์
   19 สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล     คณะเภสัชศาสตร์
   20 วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา     คณะแพทยศาสตร์
   21 ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์     คณะแพทยศาสตร์

ไฟล์โครงการ


โครงการทั้งหมด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-103 ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ Tel 043-754333 ต่อ 2113