วันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 9 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


โครงการปิดรับสมัครแล้วครับ 

รายละเอียดของโครงการ

ขอเชิญร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารราชนครินทร์ ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในยุค Thailand 4.0 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหสารคาม ฝ่ายวิชาการ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560

สถานที่อบรม/สัมมนา

บริเวณ ห้องโถง อาคารราชนครินทร์

กำหนดการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

"จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้เต็มแล้วครับ และสำนักศึกษาทั่วไปขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจโครงการที่ทางสำนักจัดขึ้น หากท่านสนใจโครงการอื่นๆ โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์และข่าวประชามสัมพันธ์ของสำนักฯ||."

จำนวนรับ

150 ที่นั่ง


ปัจจุบันคงเหลือ 141 ที่นั่งครับ

ตรวจสอบรายชื่อ

Name หน่วยงาน
   1 มัณฑนา นครเรียบ      คณะวิทยาศาสตร์
   2 ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์      ศึกษาศาสตร์
   3 อ.สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์     คณะวิทยาศาสตร์
   4 บุษบา ธระเสนา     คณะเทคโนโลยี
   5 ปณรัตน์ ผาดี     คณะเทคโนโลยี
   6 ดร.กฤษกร อ่อนละมุล     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   7 บุษรา ยงคำชา     วิทยาศาสตร์
   8 พิราวรรณ กิติภพสวัสดิ์     สำนักศึกษาทั่วไป
   9 ภานุพล ปะสังขีนี     สำนักศึกษาทั่วไป

ไฟล์โครงการ


โครงการทั้งหมด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-103 ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ Tel 043-754333 ต่อ 2113