//ปิดส่วนแสดงป๊อบอัพ

โปรดติดตามโครงการดีๆผ่านเว็บไซต์นี้ หรือในกลุ่ม Line อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปครับ

...

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-103 ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ Tel 043-754333 ต่อ 2113