กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
ได้D+
หนูได้ยินมาว่า ผู้ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
และไม่เคยสอบได้ D หรือ F หรือ U หรือ R ในรายวิชาใด
แล้วถ้าได้ D+จะยังได้เกียรตินิยมอยู่ไหมคะDate : 2013-11-08 21:11:43
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ติด D ไม่ได้ค่ะ (D and D+)Date : 2013-11-14 08:11:01
Go Up