กลับหน้ากระทู้
ถามโดย
นิสิต
การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่3นี้ มีรายละเอียดยังไงบ้าง ลงได้กี่หน่วยกิต เปิดวิชาคณะ วิชาเอกหรือไม่ วิชาศึกษาทั่วไป เปิดทุกหมวดไหม หรือเปิดกี่วิชาคะ อยากให้แจ้งรายละเอียดลงเว็บไซต์ใหแน่นอน เพื่อที่นิสิตจะได้ตัดสินใจ เพราะว่านิสิตจะต้องจองหอพักค่ะ ขอบคุณค่ะDate : 2014-01-19 12:01:43
ตอบโดย
นางสุลีพร อยู่หว้า
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
http://202.28.32.150/Date : 2014-02-03 08:02:35
Go Up